اصلاح اطلاعات کاربری

از کلیه کاربران عزیز درخواست میکنیم هرچه سریع تر اطلاعات هویز دامنه های خود را به اطلاعات صحیح قانونی و کامل بروزرسانی کنند.در صورتی که اطلاعات هویز د

نسخه جدید OpenSSL منتشر شد
Premium Domain دامنه های ویژه
.NAGOYA جهت ثبت آزاد شد
از کلیه کاربران عزیز درخواست میکنیم هرچه سریع تر اطلاعات هویز دامنه های خود را به اطلاعات صحیح قانونی و کامل بروزرسانی کنند.
در صورتی که اطلاعات هویز دامنه های شما صحیح وارد نشده باشد، این امکان وجود دارد که دامنه از دسترس خارج شود.
کاربران میتوانند با اطلاعاتی به غیر از اطلاعات درج شده در وب سایت آفاق هاستیگ دامنه های خود را ثبت کنند اما ثبت دامنه با اطلاعاتی همچون ۱۱۱۱ یا ۱۲۳۴۵۶ و از این دست مقادیر امکان پذیر نیست.