تغییر آدرس پنل شماره ۲

آدرس ورود به کنترل پنل شماره ۲ جهت مدیریت دامنه ها، هاست ها و … از تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۳ از domain.afaghhosting.net به آدرس زیر تغییر پیدا خواهد کرد: http://panel.rack101.net

اطلاعیه شرکت جوکر JOKER
حذف دامنه های منقضی
ارسال ایمیل بسیار مهم به کلیه کاربران
آدرس ورود به کنترل پنل شماره ۲ جهت مدیریت دامنه ها، هاست ها و … از تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۳ از domain.afaghhosting.net به آدرس زیر تغییر پیدا خواهد کرد:

http://panel.rack101.net