تغییر آدرس پنل شماره 2

آدرس ورود به کنترل پنل شماره 2 جهت مدیریت دامنه ها، هاست ها و … از تاریخ 6 شهریور 1393 از domain.afaghhosting.net به آدرس زیر تغییر پیدا خواهد کرد:

http://panel.rack101.net

نوشته های مشابه