قطعی شبکه سرور شماره 3 آمریکا

به مدت یک ساعت سرور آمریکا از دسترس خارج خواهد شد
بابت این دان تایم از کاربران عذر خواهی میکنیم

نوشته های مشابه