.Blog جهت ثبت آزاد شد

پسوند .Blog جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

پرداخت هزینه سرویس ها
قطعی وب سایت آفاق هاستینگ
.VIP جهت ثبت آزاد شد
پسوند .Blog جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.