.Blog جهت ثبت آزاد شد

اطلاعیه سی پنل برای مشتریان سرور اختصاصی
LiveZilla 6.x منتشر شد
.SC جهت ثبت آزاد شد
پسوند .Blog جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.