.GB.NET جهت ثبت آزاد شد

آفر های جدید سال ۱۳۹۹ سرور اختصاصی هلند
سرور های جدید از روسیه-وارز
اصلاح اطلاعات کاربری
پسوند .GB.NET جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.