.golf .plus .tours .fit .adult .design آزاد شدند

پسوند های .golf .plus .tours .fit .adult .design جهت ثبت عمومی آزاد شدند.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

.TECH جهت ثبت آزاد شد
آفر های جدید سرور اختصاصی هلند
لغو تراکنش های مستقیم بانکی
پسوند های .golf .plus .tours .fit .adult .design جهت ثبت عمومی آزاد شدند.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.