.ONE جهت ثبت آزاد شد

ارائه نسخه ۲٫۲٫۲ ماژول نمایندگی ثبت دامنه
.Blog جهت ثبت آزاد شد
.GB.NET جهت ثبت آزاد شد
پسوند .ONE جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.