.rent جهت ثبت آزاد شد

.CAMP جهت ثبت آزاد شد
.PHYSIO جهت ثبت آزاد شد
بزودی سرور اختصاصی ویژه از آمریکا
پسوند .rent جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.