.VIP جهت ثبت آزاد شد

پسوند .VIP جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

.EMAIL جهت ثبت آزاد شد
.GB.NET جهت ثبت آزاد شد
قالب ما هم هوا شد
پسوند .VIP جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.