آسیب پذیری جدید Glibc و خطرات آن ، راههای برطرف سازی

پسوند های .BHARAT و .CLICK آزاد شدند
سیاست جدید سازمان جهانی ثبت دامنه
.KIWI جهت ثبت آزاد شد