آفر سرور اختصاصی از آمریکا

2 × Xeon E5-2670  16 cores  2.6GHz  96 Gb  2×960Gb SSD

ستاپ : 0

ماهانه: 75 یورو

موقعیت : آمریکا

نوشته های مشابه