آفر های جدید سرور اختصاصی آمریکا

Xeon E5-1650v4
6 cores
3.6GHz
32 Gb
1Tb HDD
€60

Xeon E3-1230v5
4 cores
3.4GHz
32 Gb
1Tb HDD
€60

Xeon E3-1230v5
4 cores
3.4GHz
16 Gb
480Gb SSD
€60

Xeon E3-1230v5
4 cores
3.4GHz
32 Gb
1Tb HDD
€60

Xeon E3-1230v6
4 cores
3.5GHz
32 Gb
3Tb HDD
€60

Xeon E3-1230v5
4 cores
3.4GHz
32 Gb
1Tb HDD
€60

Xeon E3-1230v5
4 cores
3.4GHz
32 Gb
2x1Tb HDD
€70

Xeon E5-1650v4
6 cores
3.6GHz
32 Gb
2x1Tb HDD
€80

2 x Xeon E5-2670
16 cores
2.6GHz
64 Gb
2x240Gb SSD
€99

2 x Xeon E5-2680v3
24 cores
2.5GHz
128 Gb
4x1Tb HDD
€230

نوشته های مشابه