آفر های سرور اختصاصی اخر سال میلادی 2020

Xeon E3-1230-8-500
NL
Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)
8 Gb DDR3
500Gb SATA
€32

Xeon E3-1230v3-8-500
NL
Xeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores)
8 Gb DDR3
500Gb SATA
€33

Core i3-2100-16-500
NL
Core i3-2100 3.1GHz (2 cores)
16 Gb DDR3
500Gb SATA
€33

Core i3-4130-16-128
NL
Core i3-4130 3.4GHz (2 cores)
16 Gb DDR3
128Gb SSD
€35

Xeon E3-1280-16-240
NL
Xeon E3-1280 3.5GHz (4 cores)
16 Gb DDR3
240Gb SSD
€40

Celeron J1800-8-8312
NL
Celeron J1800 2.4GHz (2 cores)
8 Gb DDR3
120Gb SSD,8Tb SATA
€45

i3-2100-8-500
RU
i3-2100 3.1GHz (2 cores) or better
8 Gb RAM
500Gb SATA
€48

i3-2100-8-240
RU
i3-2100 3.1GHz (2 cores) or better
8 Gb RAM
240Gb SSD
€52

2xAMD Opteron 4170 HE-64-2048
NL
2xAMD Opteron 4170 HE 2.1GHz (6 cores)
64 Gb DDR3
2x1Tb SATA 2.5
€60

Xeon E5-1650-64-500
NL
Xeon E5-1650 3.2GHz (6 cores)
64 Gb DDR3
500Gb SATA
€60

E3-1230-16-1024
RU
E3-1230 3.2GHz (4 cores) or better
16 Gb RAM
1Tb SATA
€70

Xeon X3440-16-8320
NL
Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 Gb DDR3
128Gb SSD,2x4Tb SATA
€70

Xeon E3-1230v3-32-240
NL
Xeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores)
32 Gb DDR3
240Gb SSD
€72

Xeon E5-1650v4-32-240
NL
Xeon E5-1650v4 3.6GHz (6 cores)
32 Gb DDR4
240Gb SSD
€73

Xeon E5-1650v2-32-1600
RU
Xeon E5-1650v2 3.5GHz (6 cores)
32 Gb DDR3
800Gb SSD
€80

Xeon E3-1230v5-32-480
US
Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores)
32 Gb DDR4
2x240Gb SSD
€80

Xeon E5-1650v4-32-1024
US
Xeon E5-1650v4 3.6GHz (6 cores)
32 Gb DDR4
1Tb SATA
€80

2xXeon E5-2620v2-32-1024
RU
2xXeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
32 Gb DDR3
1Tb SATA 2.5
€85

Xeon E5-1650v4-32-240
US
Xeon E5-1650v4 3.6GHz (6 cores)
32 Gb DDR4
240Gb SSD
€87

AMD Ryzen 9 3900X-32-500
RU
AMD Ryzen 9 3900X 3.8GHz (12 cores)
32 Gb DDR4
500Gb NVMe SSD
€98

2xXeon E5-2670-64-240
NL
2xXeon E5-2670 2.6GHz (8 cores)
64 Gb DDR3
240Gb SSD
€99

2xXeon E5-2623v3-32-240
NL
2xXeon E5-2623v3 3.0GHz (4 cores)
32 Gb DDR4
240Gb SSD
€99

2xXeon E5-2680v2-16-120
NL
2xXeon E5-2680v2 2.8GHz (10 cores)
16 Gb DDR3
120Gb SSD
€100

Xeon E-2186G-32-3552
NL
Xeon E-2186G 3.8GHz (6 cores)
32 Gb DDR4
480Gb SSD,3Tb SATA
€100

2xXeon E5-2680v2-32-2048
NL
2xXeon E5-2680v2 2.8GHz (10 cores)
32 Gb DDR3
2Tb SATA 2.5
€101

Xeon E-2288G-64-480
NL
Xeon E-2288G 3.7GHz (8 cores)
32 Gb DDR4
480Gb NVMe SSD
€108

2xXeon E5-2643v3-32-240
NL
2xXeon E5-2643v3 3.4GHz (6 cores)
32 Gb DDR4
240Gb SSD
€109

2xXeon E5-2623v3-32-500
NL
2xXeon E5-2623v3 3.0GHz (4 cores)
32 Gb DDR4
500Gb SATA
€116

2xXeon Silver 4110-64-240
NL
2xXeon Silver 4110 2.1GHz (8 cores)
64 Gb DDR4
240Gb SSD
€120

Free 1Gbps
2xXeon E5645-32-2400
RU
2xXeon E5645 2.4GHz (6 cores)
32 Gb DDR3
8x300Gb SAS 15K
€120

AMD EPYC 7401P-32-1024
NL
AMD EPYC 7401P 2.0GHz (24 cores)
32 Gb DDR4
1Tb SATA
€130

2xXeon E5-2670-128-480
NL
2xXeon E5-2670 2.6GHz (8 cores)
128 Gb DDR3
480Gb SSD
€130

2xXeon E5-2670v3-32-1024
RU
2xXeon E5-2670v3 2.3GHz (12 cores)
32 Gb DDR4
1Tb SATA
€130

1 x GTX 1080-Xeon E3-1230v5-16-240
RU
Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores)
16 Gb DDR4
240Gb SSD
€135

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه