ارائه نسخه ۲٫۲٫۲ ماژول نمایندگی ثبت دامنه

.LGBT جهت ثبت آزاد شد
.GB.NET جهت ثبت آزاد شد
.DATE جهت ثبت آزاد شد

نسخه جدید ماژول نمایندگی ثبت دامنه و SSL همینک منتشر شد.

د ر این نسخه مشکلاتی از جمله سینک نبودن تاریخ انتقال، مشکلات ماژول زمان انتقال دامنه و همچنین ساخت کانتکت برطرف شده است. توصیه میشود کلیه نماینده ها به این نسخه بروزرسانی نمایند.

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه