ارائه نسخه ۲٫۴٫۳ ماژول نمایندگی ثبت دامنه

نسخه ۲٫۴٫۳  ماژول نمایندگی ثبت دامنه ارائه شد. در این نسخه بهبودی جهت سینک شدن تاریخ انقضای دامنه با سامانه اصلی صورت گرفته و مشکل نسخه قبلی جهت ارتباط با سامانه جهت انتقال دامنه نیز برطرف شده است. مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

تخفیف استثنایی لایسنس سی پنل مجازی سازی و …
.bingo .chat .style .tennis آزاد شدند
.NGO و .ONG آزاد شدند

نسخه ۲٫۴٫۳  ماژول نمایندگی ثبت دامنه ارائه شد.

در این نسخه بهبودی جهت سینک شدن تاریخ انقضای دامنه با سامانه اصلی صورت گرفته و مشکل نسخه قبلی جهت ارتباط با سامانه جهت انتقال دامنه نیز برطرف شده است.

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه