ارائه نسخه ۲٫۴٫۳ ماژول نمایندگی ثبت دامنه

نسخه ۲٫۴٫۳  ماژول نمایندگی ثبت دامنه ارائه شد. در این نسخه بهبودی جهت سینک شدن تاریخ انقضای دامنه با سامانه اصلی صورت گرفته و مشکل نسخه قبلی جهت ارتباط با سامانه جهت انتقال دامنه نیز برطرف شده است. مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

.soccer جهت ثبت آزاد شد
کاهش قیمت ثبت و تمدید دامنه IR
نرخ دلار برای نماینده ها

نسخه ۲٫۴٫۳  ماژول نمایندگی ثبت دامنه ارائه شد.

در این نسخه بهبودی جهت سینک شدن تاریخ انقضای دامنه با سامانه اصلی صورت گرفته و مشکل نسخه قبلی جهت ارتباط با سامانه جهت انتقال دامنه نیز برطرف شده است.

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه