بروز رسانی نود ۲

.AMSTERDAM جهت ثبت آزاد شد
آفر های آگوست سرور اختصاصی آمریکا
ثبت دامنه TOP تنها ۴۰۰۰ تومان

به جهت بروز رسانی نرم افزاری و سخت افزار سرور شماره ۲، امروز قطعی ۵ ساعته را بر روی این سرور خواهیم داشت.

پیشاپیش از کاربران عزیز بابت قطعی رخ داده عذر خواهی میکنیم.

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه