تاخیر در پاسخ گویی در ۲۰ خرداد ماه

سلامبه دلیل پاره از مشکلات فنی جهت بروز رسانی وب سایت در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۴ امکان پاسخ گویی به تیکت های کاربران با کندی انجام خواهد شد. پیشاپیش بابت بروز این مشکل عذر خواهی میکنیم. 

اصلاح اطلاعات کاربری
.SC جهت ثبت آزاد شد
۸۰ درصد تخفیف برای نمایندگان
سلام
به دلیل پاره از مشکلات فنی جهت بروز رسانی وب سایت در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۴ امکان پاسخ گویی به تیکت های کاربران با کندی انجام خواهد شد.

پیشاپیش بابت بروز این مشکل عذر خواهی میکنیم.