تخفیف ثبت XYZ

.FEEDBACK جهت ثبت آزاد شد
.MEN جهت ثبت آزاد شد
باگ مهم OpenSSL Vulnerability
همینک میتوانید دامنه خود را با پسوند XYZ با تخفیف ویژه ثبت کنید
جهت جستجوی دامنه و ثبت میتوانید از لینک زیر استفاده کنید
http://clients.afaghhosting.net/domainchecker.html