تخفیف های جدید سرور اختصاصی هلند

Xeon E3-12xx*
4 cores
3.2GHz
16 Gb
240Gb SSD
€45

Xeon E3-12xx*
4 cores
3.2GHz
32 Gb
480Gb SSD
€50

Xeon E5-16xx*
6 cores
3.2GHz
32 Gb
240Gb SSD
€55

Xeon E3-12xx*
4 cores
3.2GHz
32 Gb
960Gb SSD
€60

Xeon E5-16xx*
6 cores
3.2GHz
64 Gb
960Gb SSD
€70

نوشته های مشابه