تخفیف های ویزه سرور اختصاصی روسیه هلند JUNE

NL
Xeon E3-1230v3
3.3GHz
4 cores
16 Gb
2x500Gb SATA
€35

NL
Xeon E3-1230v3
3.3GHz
4 cores
16 Gb
1Tb SATA
€35

NL
Xeon E3-1271v3
3.6GHz
4 cores
32 Gb
1Tb SATA
€40

NL
Xeon E3-1280v2
3.6GHz
4 cores
16 Gb
2x500Gb SATA
€40

NL
Celeron J1800
2.4GHz
2 cores
8 Gb
120Gb SSD,3Tb SATA
€40

NL
2 x Xeon E5645
2.4GHz
12 cores
16 Gb
2x1Tb SATA
€60

NL
Xeon E3-1270v3
3.5GHz
4 cores
32 Gb
480Gb SSD
€60

NL
2 x Xeon E5645
2.4GHz
12 cores
64 Gb
960Gb SSD
€60

2 x Xeon E5645
2.4GHz
12 cores
32 Gb
2x1Tb SATA 2.5
€63

RU
2 x Xeon E5645
2.4GHz
12 cores
32 Gb
2x1Tb SATA 2.5
€63

NL
Xeon E-2186G
3.8GHz
6 cores
32 Gb
4Tb SATA
€80

RU
2 x Xeon E5-2630v3
2.4GHz
16 cores
32 Gb
1Tb SATA
€100

RU
2 x Xeon E5-2620v2
2.1GHz
12 cores
128 Gb
1Tb SATA 2.5
€120

NL
2 x Xeon E5-2643v2
3.5GHz
12 cores
64 Gb
480Gb SSD
€120

NL
2 x Xeon E5-2623v3
3.0GHz
8 cores
32 Gb
960Gb SSD,1Tb SATA 2.5
€127

نوشته های مشابه