تخفیف ویژه ثبت دامنه ORG

.STREAM جهت ثبت آزاد شد
مشکل درگاه های بانکی
.EMAIL جهت ثبت آزاد شد
تخفیف ویژه ای جهت ثبت دامنه های سازمانی با پسوند org در نظر گرفته شده است.
کاربران میتوانند با مراجعه به بخش ثبت دامنه، از تخفیف های جدید استفاده کنند
.

جستجوگر دامنه