حذف دامنه های قدیمی

ورژن ۲٫۷٫۰ ماژول نمایندگی منتشر شد
رفع مشکل مالی با سیستم جهانی
.FIT .SALE .VIDEO آزاد شدند
با توجه به قوانین جدید ثبت کننده ، دامنه هایی که از تاریخ انقضای آن ها یک روز (۲۴ ساعت) گذشته باشد سریعا از سیستم حذف و مسولیت آن بر عهده ثبت کننده دامنه خواهد بود

آفاق هاستینگ  یک ماه قبل از انقضای دامنه ها، و در ماه اخر به صورت مکرر از طریق ایمیل به کاربران جهد تمدید دامنه اطلاع رسانی میکند و عدم رسیدگی کاربران به ایمیل ها به هر دلیلی، بر عهده آفاق هاستینگ نبوده و مسولیتی نخواهد داشت.