حذف کارمزد از درگاه زرین پال

با توجه به بروز مشکل برای درگاه سامان و جایگزینی درگاه زرین پال به عنوان درگاه اصلی، کارمزد تراکنش ها بر روی این درگاه صفر شد !کابران میتوانند بدون پرداخت کارمزد تراکنش، صورت حساب های خود را پرداخت نمایند

افزایش قیمت دامنه .IR
.SC جهت ثبت آزاد شد
.hockey جهت ثبت آزاد شد
با توجه به بروز مشکل برای درگاه سامان و جایگزینی درگاه زرین پال به عنوان درگاه اصلی، کارمزد تراکنش ها بر روی این درگاه صفر شد !
کابران میتوانند بدون پرداخت کارمزد تراکنش، صورت حساب های خود را پرداخت نمایند