دانلود VMware vSphere 7.0U2a

vmware vsphere 7 0u2a

VMware vSphere Hypervisor (ESXi)

Link: VMware-VMvisor-Installer-7.0U2a-17867351.x86_64.iso

Build: 17867351

Size: 390 MB

SHA1: c1c03244b9aed6a5f40cc53752e4079969be9383

MD5: 5491860344ce79fcf2ffec2e72b79245

♦♦♦♦♦

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle

Link: VMware-ESXi-7.0U2a-17867351-depot.zip

Build: 17867351

Size: 372 MB

SHA1: ea71d5cf770e64359d1668a6ca49d5c4758d51f9

MD5: 9b676a33ef191221f8e456b63d46dd55

♦♦♦♦♦

VMware vCenter Server Appliance

Link: VMware-VCSA-all-7.0.2-17920168.iso

Build: 17920168

Size: 7.44 GB

SHA1: 26c3e52a02b9144b026f8cf343d11d0dce125731

MD5: 492ea215363dc9d67bb195437dc6edde

♦♦♦♦♦

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle

Link: VMware-vCenter-Server-Appliance-7.0.2.00100-17920168-updaterepo.zip

Build: 17920168

Size: 5.11 GB

SHA1: 1ba9205c2dc30b65798c6fe661f77aaf91dd57c9

MD5: 745333533277e385feb3768c67b9b32c

♦♦♦♦♦

Patch for VMware vCenter Server Appliance

Link: VMware-vCenter-Server-Appliance-7.0.2.00100-17920168-patch-FP.iso

Build: 17920168

Size: 5.02 GB

SHA1: 0739b92e216189e330dc9d94dc22f2b9557f76bb

MD5: 77474f3ba9ccbccbe766019fb2f4af8e

♦♦♦♦♦

Keygen:

Link: Vmware vSphere 7.0 Keygen

Password: www.digiboy.ir

مدیریت سرور، پشتیبانی و کانفیگ سرور – آفاق هاستینگ

نوشته های مشابه