سرور اختصاصی با 50 درصد تخفیف – محدود

NL
Xeon E3-1230
3.2GHz
4 cores
16 Gb
500Gb SATA
€36

RU
Xeon E3-1230
3.2GHz
4 cores
16 Gb
1Tb SATA
€40

NL
Xeon E5-1650
3.2GHz
6 cores
16 Gb
500Gb SATA
€43

NL
2 x AMD Opteron 4170 HE
2.1GHz
6 cores
64 Gb
2x1Tb SATA
€55

RU
2 x AMD Opteron 6128
2.0GHz
8 cores
16 Gb
1Tb SATA
€68

US
Xeon E5-1650v4
3.6GHz
6 cores
32 Gb
240Gb SSD
€87

RU
AMD Ryzen 9 3900X
3.8GHz
12 cores
32 Gb
500Gb NVMe SSD
€98

NL
Xeon E-2186G
3.8GHz
6 cores
32 Gb
480Gb SSD,3Tb SATA
€100

نوشته های مشابه