علائم و حروف و نمادهای ریاضی و آمار همراه با تلفظ و کاربرد (علائم لاتین و یونانی)

در این پست سعی کردیم کلیه نمادهای یونانی و انگلیسی به کار رفته در ریاضی را بررسی کنیم، خوشحال می‌شویم در صورتی که انتقادی به متن دارید، در بخش نظرات با مطرح کنید. در ریاضیات علامت‌های بسیار زیادی وجود دارد که هرکدام مقادیر مختلفی را نشان می‌دهند.

برای ساده کردن عبارات می‌توانیم از اعداد مختلف به جای نمادها استفاده کنیم. برای مثال، عدد PI یا π را مساوی 3.17 می‌دانیم و همه آن را پذیرفته‌اند یا نماد e را همیشه مساوی 2.718281828 در نظر می‌گیریم (این نماد به‌عنوان عدد ثابت e یا اولر شناخته می‌شود). اگر می‌خواهید در ریاضیات نخبه شوید، باید به این علائم آگاهی کامل داشته باشید و کاربرد آن‌ها را بدانید.

عناوين مطالب: ‘

Α α (آلفا)

بیانگر موارد زیر است:

 • زاویۀ اول مثلث، مقابل ضلع A
 • یکی از ریشه‌های معادلۀ درجه دو، که ریشۀ دیگر آن β است
 • معناداری آماری نتایج
 • نرخ مثبت کاذب در آمار

Β β (بتا)

بیانگر تابع بتا است

β بیانگر موارد زیر است:

  • زاویۀ دوم مثلث، مقابل ضلع B
  • یکی از ریشه‌های معادلۀ درجه دو، که ریشۀ دیگر آن است
  • نرخ منفی کاذب در آمار
  • ضریب بتا، ریسک تنوع‌ناپذیر دارایی در ریاضیات مالی
علائم و حروف و نمادهای ریاضی و آمار همراه با تلفظ و کاربرد (علائم لاتین و یونانی)
علائم و حروف و نمادهای ریاضی و آمار همراه با تلفظ و کاربرد (علائم لاتین و یونانی)

Γ γ (گاما)

Γ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع گاما، تعمیم فاکتوریل
 • تابع بالای گامای ناقص
 • گروه مدولی، گروه تبدیل خطی کسری
 • توزیع گاما، توزیع احتمال پیوسته که با استفاده از تابع گاما تعریف می‌شود

γ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع پایین گامای ناقص
 • سومین زاویۀ مثلث، مقابل ضلع C
 • ثابت اویلر ماسکرونی در ریاضیات
 • حساسیت مرتبۀ دوم به قیمت در ریاضیات مالی

Δ δ (دلتا)

 Δ بیانگر موارد زیر است:

 • تفاضل محدود
 • عملگر تفاضلی
 • عملگر لاپلاس

δ بیانگر موارد زیر است:

 • تغییر در حساب تغییرات
 • تابع دلتای کرونکر
 • تابع دلتای دیراک
 • حداکثر درجۀ هر رأس در گرافی معین
 • حساسیت به قیمت در ریاضیات مالی

Ε ε (اپسیلون)

 ε بیانگر موارد زیر است:

 • کمیت کوچک مثبت
 • خطای تصادفی در تحلیل رگرسیون
 • در نظریۀ مجموعه‌ها، اعداد ترتیبی حدی دنبالۀ
 • رشتۀ تهی در علم کامپیوتر
 • نماد لوی-چیویتا
 • نماد عضویت مجموعه (∋) مبتنی بر ε است

 Ϝf (دایگاما) 

 • گاهی اوقات، برای نشان‌ دادن تابع دایگاما استفاده می‌شود، هرچند حرف لاتین F (که تقریباً مشابه است) معمولاً جایگزین آن می‌شود.

Ζ ζ (زتا)

 ζ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع زتای ریمان و سایر توابع زتا

Η η (اتا)

 η بیانگر موارد زیر است:

 • ضریب رگرسیون جزئی در آمار
 • تانسور متریک مینکوفسکی در نسبیت

Θ θ (تتا)

 Θ بیانگر موارد زیر است:

 • کران دقیق مجانبی مربوط به نماد O بزرگ
 • حساسیت به گذشت زمان در ریاضیات مالی

θ بیانگر موارد زیر است:

 • زاویۀ مستوی در هندسه
 • زاویه با محور x در صفحۀ XY در مختصات کروی یا استوانه‌ای

Ι ι (یوتا)

Κ κ (کاپا)

 κ بیانگر موارد زیر است:

  • منحنی کاپا
 • عدد حالت ماتریس در آنالیز عددی
 • همبندی گراف در نظریۀ گراف
 • انحنا

Λ λ (لامبدا)

 Λ بیانگر موارد زیر است:

 • مجموعه‌ای از اصول منطقی در روش اصل مسلم استنتاج منطقی در منطق مرتبۀ اول
 • ماتریس قطری ویژه‌مقدارها در جبر خطی

λ بیانگر موارد زیر است:

 • واحد اندازه‌گیری حجم معادل یک میکرو لیتر (μL1) یا یک میلی‌متر مکعب
 • بیان تابع در جبر لامبدا
 • ویژه‌مقدار کل در جبر خطی
 • میانگین طول عمر یا پارامتر اندازه در توزیع نمایی
 • تعداد پیشامدهای مورد انتظار در توزیع پواسون در احتمالات
 • ضرایب لاگرانژ در روش بهینه‌سازی ریاضیاتی، که به قیمت سایه‌ای در اقتصاد معروف است
 • چگالی خطی

Μ μ (مو/میو)

 μ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع موبیوس در نظریۀ اعداد
 • نمایش حلقۀ مدول نمایشی
 • میانگین جمعیت یا مقدار مورد انتظار در آمار و احتمالات
 • اندازه یا مقداری در نظریۀ اندازه
 • میکرو، پیشوندی در سیستم بین‌المللی واحدها معادل  (یک میلیونی‌ام)
 • نرخ سرویس در نظریۀ صف

Ν ν (نو)

Ξ ξ (کسی)

 Ξ بیانگر آنسامبل بندادی بزرگی است که در مکانیک آماری یافت می‌شود

ξ بیانگر متغیر تصادفی است

Ο ο (امیکرون)

Ο بیانگر نماد Ο بزرگ است (که ممکن است با حرف لاتین O نیز نشان داده شود)

Π π (پی)

 Π بیانگر موارد زیر است:

 • عملگر ضرب در ریاضیات
 • صفحه
 • ثابت ارشمیدس، …14159/3، نسبت محیط دایره به قطر آن

π بیانگر موارد زیر است:

 • تابع شمارش اعداد اول
 • سود در نظریۀ بازی
 • توزیع وضعیت زنجیرۀ مارکوف

Ρ ρ (رو)

 ρ بیانگر موارد زیر است:

 • شعاع در دستگاه مختصات قطبی، استوانه‌ای یا کروی
 • ضریب همبستگی در آمار
 • حساسیت به نرخ سود در ریاضیات مالی
 • چگالی (جرم در واحد حجم)
 • مقاومت ویژه

Σ σ (سیگما)

 Σ بیانگر موارد زیر است:

 • عملگر جمع
 • مجموعۀ نمادهای پایانی در گرامر صوری

σ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع مقسوم‌علیه در نظریۀ اعداد
 • علامت جایگشت در نظریۀ گروه‌های متناهی
 • انحراف معیار جامعه یا پراکندگی در آمار و احتمال
 • عملگر انتخاب در جبر رابطه‌ای

Τ τ (تاو)

 τ (حرف کوچک) بیانگر موارد زیر است:

 • فاصلۀ زمانی
 • متوسط عمر
 • ضریب همبستگی
 • نسبت طلایی …618/1 (البته φ (فی) رایج‌تر است)
 • تابع تاو راموناجان در نظریۀ اعداد
 • عملگر جفت‌کننده در نظریۀ نمایش
 • تعداد مقسوم‌علیه‌های اعداد فوق مرکب

Υ υ (اوپسیلون)

 Φ φ (فی)

 Φ بیانگر تابع توزیع تجمعی توزیع نرمال در آمار است

φ بیانگر موارد زیر است:

 • نسبت طلایی …6180339887/1
 • تابع فی اویلر در نظریۀ اعداد
 • نگاشت تمام‌ریخت در فضای تحلیلی
 • آرگومان اعداد مختلط
 • مقدار زاویۀ مستوی
 • زاویه با محور z در مختصات کروی
 • تابع چگالی احتمال توزیع نرمال در آمار

Χ χ (خی/کای/کی)

 χ بیانگر موارد زیر است:

 • توزیع خی در آمار ( X2 بیشتر مصادف با توزیع خی 2 است)
 • عدد رنگی گراف در نظریۀ گراف
 • مشخصۀ اویلر در توپولوژی جبری
 • متغیری در معادلات جبری

Ψ ψ (سای)

Ω ω (امگا)

بیانگر موارد زیر است:

 • ثابت امگا
 • کران پایین مجانبی مرتبط با نماد O بزرگ
 • مجموعه وضعیت‌های احتمالی دستگاه متمایز در نظریۀ احتمال و مکانیک آماری
 • زاویۀ جسم
 • تابع حسابی شمارندۀ فاکتورهای اول اعداد

ω بیانگر موارد زیر است:

 • اولین عدد اصلی نامتناهی
 • مجموعۀ اعداد طبیعی در نظریۀ مجموعه‌ها (البته نماد ℕ یا N در سایر حوزه‌های ریاضی رایج‌تر هستند)
 • کمیت غالب مجانبی مرتبط با نماد O بزرگ
 • نتیجۀ محتمل آزمایش در نظریۀ احتمال
 • فرم دیفرانسیلی (به‌ویژه در فضای تحلیلی)

مدیریت سرور، پشتیبانی و کانفیگ سرور – آفاق هاستینگ

نوشته های مشابه