غیر فعال شدن درگاه سامان

درگاه بانکی سامان به دلیل تغییرات در سیستم پرداخت به مدت ۲۴ ساعت از دسترس خارج خواهد شداز این بابت از کاربران پوزش میطلبیم

رفع مشکل مالی با سیستم جهانی
آپدیت امنیتی جدید VMware ESXI 5.5
.AUTO جهت ثبت آزاد شد

درگاه بانکی سامان به دلیل تغییرات در سیستم پرداخت به مدت ۲۴ ساعت از دسترس خارج خواهد شد
از این بابت از کاربران پوزش میطلبیم