غیر فعال شدن درگاه سامان

درگاه بانکی سامان به دلیل تغییرات در سیستم پرداخت به مدت ۲۴ ساعت از دسترس خارج خواهد شداز این بابت از کاربران پوزش میطلبیم

قانون جدید تمدید دامنه EU
.GIVES جهت ثبت آزاد شد
تخفیف استثنایی – ثبت XYZ تنها ۷۸۰ تومان

درگاه بانکی سامان به دلیل تغییرات در سیستم پرداخت به مدت ۲۴ ساعت از دسترس خارج خواهد شد
از این بابت از کاربران پوزش میطلبیم