غیر فعال شدن درگاه سامان

درگاه بانکی سامان به دلیل تغییرات در سیستم پرداخت به مدت ۲۴ ساعت از دسترس خارج خواهد شداز این بابت از کاربران پوزش میطلبیم

آفر های جدید آذر ماه سرور اختصاصی هلند
.bingo .chat .style .tennis جهت ثبت آزاد شدند
.BR جهت ثبت آزاد شد

درگاه بانکی سامان به دلیل تغییرات در سیستم پرداخت به مدت ۲۴ ساعت از دسترس خارج خواهد شد
از این بابت از کاربران پوزش میطلبیم