فعال سازی Maintenance یا حالت تعمیر در Zabbix

گاهی ممکن است مشکلی برای سرور Zabbix پیش بیاد و بخواهید برای مدت زمانی Zabbix را از حالت سرویس دهی خارج کنیم تا اطلاعاتی را از Host ها دریافت نکند،در این حالت سرور Zabbix را در حالت Maintenance قرار می دهیم.

برای فعال سازی از منو Configuration گزینه Maintenance را انتخاب کنید، بر روی Create maintenance period کلیک کنید.

d8a2d985d988d8b2d8b4 d981d8b9d8a7d984 d8b3d8a7d8b2db8c maintenance d8afd8b1

در صفحه باز شده در قسمت Name یک نام دلخواه وارد کنید.
در قسمت Maintenance type می توانید مشخص کنید زمانی که حالت Maintenance  فعال می باشد بتواند اطلاعاتی را از Host ها جمع آوری کند یا جمع آوری نکند.
اگر در حالت With data collection قرار دهیم اطلاعات جمع آوری می کند، اما اگر درحالت No data collection قرار دهیم اطلاعتی جمع آوری نمی کند.
در قسمت Active since و Active till می توانید مشخص کنید حالت Maintenance از چه زمانی شروع و در چه زمانی تمام شود.

d8a2d985d988d8b2d8b4 d981d8b9d8a7d984 d8b3d8a7d8b2db8c maintenance d8afd8b1

در تب periods می توانید یک schedule ایجاد کنید تا هر چند وقت یکبار Maintenance فعال شود.

d8a2d985d988d8b2d8b4 d981d8b9d8a7d984 d8b3d8a7d8b2db8c maintenance d8afd8b1 zabbix 1

در تب Hosts and groups می توانید مشخص کنید زمانی که Maintenance فعال می باشد فقط از کدام Host یا Host Group اطلاعات جمع آوری نشود و از دیگر Host ها اطلاعات جمع آوری شود.

d8a2d985d988d8b2d8b4 d981d8b9d8a7d984 d8b3d8a7d8b2db8c maintenance d8afd8b1 zabbix 2

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه