قطع سیستم مالی بین المللی دامنه

متاسفانه از روز گذشته حساب مالی وب سایت جهانی ثبت دامنه جهت واریز دلار بسته شده است.در حال بررسی و پیگیری موضوع جهت شارژ حساب هستیم.با تشکر

پسوند جدید .FLOWERS .WEDDING
.studio جهت ثبت آزاد شد
.MARKETS جهت ثبت آزاد شد
متاسفانه از روز گذشته حساب مالی وب سایت جهانی ثبت دامنه جهت واریز دلار بسته شده است.
در حال بررسی و پیگیری موضوع جهت شارژ حساب هستیم.
با تشکر