لیست آفر های جدید هلند

لیست آفر های سرور اختصاصی از هلند با تعداد موجودی محدود:

NL
Xeon E3-12xx*
4 cores
3.2GHz
32 Gb
960Gb SSD
€60

NL
Xeon E5-16xx*
6 cores
3.2GHz
32 Gb
240Gb SSD
€60

NL
2xE5-2680v4
28 cores
2.4GHz
128 Gb
960Gb SSD
€200

NL
AMD Ryzen 9 5950X
16 cores
3.4GHz
64 Gb
1000Gb SSD
€165

NL
Xeon E-2288
8 cores
3.7GHz
64 Gb
480Gb SSD
€100

NL
2x Xeon E5-2670
16 cores
2.6GHz
16 Gb
240Gb SSD
€90

NL
Xeon E5-16xx*
6 cores
3.2GHz
64 Gb
960Gb SSD
€70

NL
Xeon E3-12xx*
4 cores
3.2GHz
32 Gb
480Gb SSD
€50

NL
Xeon E3-12xx*
4 cores
3.2GHz
16 Gb
240Gb SSD
€40

نوشته های مشابه