مشکل سرعت پایین جستجوی دامنه

سیاست جدید سازمان جهانی ثبت دامنه
.SC جهت ثبت آزاد شد
.REHAB جهت ثبت آزاد شد
در حال بررسی این موضوع و رفع مشکل ایجاد شده هستیم.
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.