نسخه PDF صورت حساب ها

نسخه PDF صورت حساب های صادره در سیستم آفاق هاستینگ، جهت کاربرانی که مایل هستید از این نسخه در مدارک و مستندات شرکتی خود استفاده کنند، فعال شد.

لایسنس WHMSonic
سرور های جدید از هلند
.MOM جهت ثبت آزاد شد
نسخه PDF صورت حساب های صادره در سیستم آفاق هاستینگ، جهت کاربرانی که مایل هستید از این نسخه در مدارک و مستندات شرکتی خود استفاده کنند، فعال شد.