نسخه PDF صورت حساب ها

نسخه PDF صورت حساب های صادره در سیستم آفاق هاستینگ، جهت کاربرانی که مایل هستید از این نسخه در مدارک و مستندات شرکتی خود استفاده کنند، فعال شد.

.SKI جهت ثبت باز شد
پسوند های .BHARAT و .CLICK آزاد شدند
رفع مشکل درگاه بانکی نمایندگان
نسخه PDF صورت حساب های صادره در سیستم آفاق هاستینگ، جهت کاربرانی که مایل هستید از این نسخه در مدارک و مستندات شرکتی خود استفاده کنند، فعال شد.