پسوند جدید .FLOWERS .WEDDING

دو پسوند .FLOWERS .WEDDING جهت ثبت عمومی آزاد شدند.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

.US.COM جهت ثبت آزاد شد
Premium Domain دامنه های ویژه
PHP 7.0.0 Beta 2 منتشر شد
دو پسوند .FLOWERS .WEDDING جهت ثبت عمومی آزاد شدند.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.