۷۰۰ پسوند دامنه جدید

.AUTO جهت ثبت آزاد شد
تمدید کوپن تخفیف ثبت دامنه .ORG
.CASINO جهت ثبت آزاد شد
همینک میتوانید دامنه های جدید را از طریق آفاق هاستینگ ثبت نمایید.
جهت مطرح کردن سوال های پیش از خرید و همچنین جستحو و خرید دامنه، لطفا با بخش فروش در ارتباط باشید

لیست دامنه هایی که تا این لحطه در لیست ثبت قرار گرفته اند به شرح ذیل میباشند)

 

نام TLD

قیمت – به تومان
.bike ۸۷۴۶۵
.clothing ۸۷۴۶۵
.guru ۸۷۴۶۵
.holdings ۱۳۹۹۶۵
.plumbing ۸۷۴۶۵
.singles ۸۷۴۶۵
.ventures ۱۳۹۹۶۵
.camera ۸۷۴۶۵
.equipment ۵۹۴۶۵
.estate ۸۷۴۶۵
.gallery ۵۹۴۶۵
.graphics ۵۹۴۶۵
.lighting ۵۹۴۶۵
.photography ۵۹۴۶۵
.diamonds ۱۳۹۹۶۵
.enterprises ۸۷۴۶۵
.tips ۵۹۴۶۵
.voyage ۱۳۹۹۶۵
.careers ۱۳۹۹۶۵
.photos ۵۹۴۶۵
.recipes ۱۳۹۹۶۵
.shoes ۸۷۴۶۵
.cab ۸۷۴۶۵
.company ۵۹۴۶۵
.domains ۸۷۴۶۵
.limo ۱۳۹۹۶۵
.academy ۸۷۴۶۵
.center ۵۹۴۶۵
.computer ۸۷۴۶۵
.management ۵۹۴۶۵
.systems ۵۹۴۶۵
.builders ۸۷۴۶۵
.email ۵۹۴۶۵
.solutions ۵۹۴۶۵
.support ۵۹۴۶۵
.training ۸۷۴۶۵
.camp ۸۷۴۶۵
.education ۵۹۴۶۵
.glass ۸۷۴۶۵
.repair ۸۷۴۶۵
.institute ۵۹۴۶۵
.coffee ۸۷۴۶۵
.florist ۸۷۴۶۵
.house ۸۷۴۶۵
.solar ۸۷۴۶۵
.international ۵۹۴۶۵
.marketing ۸۷۴۶۵
.holiday ۱۳۹۹۶۵
.codes ۱۳۹۹۶۵
.viajes ۱۳۹۹۶۵
.farm ۸۷۴۶۵
.menu ۱۰۸۴۶۵
.buzz ۱۱۷۲۱۵
.club ۴۸۹۶۵
.construction ۸۷۴۶۵
.contractors ۸۷۴۶۵
.directory ۵۹۴۶۵
.kitchen ۸۷۴۶۵
.land ۸۷۴۶۵
.technology ۵۹۴۶۵
.today ۵۹۴۶۵
.agency ۵۹۴۶۵
.bargains ۸۷۴۶۵
.boutique ۸۷۴۶۵
.cheap ۸۷۴۶۵
.zone ۸۷۴۶۵
.cool ۸۷۴۶۵
.watch ۸۷۴۶۵
.immobilien ۱۷۸۴۶۵
.social ۱۷۸۴۶۵
.democrat ۱۷۸۴۶۵
.ninja ۱۰۸۴۶۵
.reviews ۱۲۹۴۶۵
.dance ۱۲۹۴۶۵
.futbol ۷۳۴۶۵
.works ۸۷۴۶۵
.expert ۱۳۹۹۶۵
.wiki ۸۳۹۶۵
.foundation ۸۷۴۶۵
.exposed ۵۹۴۶۵
.cruises ۱۳۹۹۶۵
.flights ۱۳۹۹۶۵
.rentals ۸۷۴۶۵
.vacations ۸۷۴۶۵
.villas ۱۳۹۹۶۵
.tienda ۱۳۹۹۶۵
.condos ۱۳۹۹۶۵
.properties ۸۷۴۶۵
.maison ۱۳۹۹۶۵
.social ۱۷۸۴۶۵
.pink ۴۵۴۶۵
.red ۴۵۴۶۵
.shiksha ۴۵۴۶۵
.kim ۴۵۴۶۵
.blue ۴۵۴۶۵
.xyz ۳۸۴۶۵
.dating ۱۳۹۹۶۵