.ARMY جهت ثبت آزاد شد

پسوند .ARMY جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

آسیب پذیری جدید Glibc و خطرات آن ، راههای برطرف سازی
.movie جهت ثبت آزاد شد
قالب جدید بخش فروش
پسوند .ARMY جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.