.bingo .chat .style .tennis آزاد شدند

پسوند های .bingo .chat .style .tennis جهت ثبت عمومی آزاد شدند.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

نسخه جدید ماژول نمایندگی دامنه ۲٫۴٫۱
۷ پسوند آزاد شدند از جمله .tattoo و .photo
افزایش قیمت دامنه .IR
پسوند های .bingo .chat .style .tennis جهت ثبت عمومی آزاد شدند.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.