.bingo .chat .style .tennis آزاد شدند

پسوند های .bingo .chat .style .tennis جهت ثبت عمومی آزاد شدند.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

تخفیف ویژه ثبت دامنه ME
.KIWI جهت ثبت آزاد شد
قطعی سرور شماره ۵ آمریکا
پسوند های .bingo .chat .style .tennis جهت ثبت عمومی آزاد شدند.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.