.bingo .chat .style .tennis آزاد شدند

قالب ما هم هوا شد
افزایش قیمت دامنه ORG و INFO
آپتایم ۹۹٫۹۹ درصد پنل دامنه
پسوند های .bingo .chat .style .tennis جهت ثبت عمومی آزاد شدند.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.