.bingo .chat .style .tennis جهت ثبت آزاد شدند

سه پسوند .bingo .chat .style .tennis جهت ثبت عمومی آزاد شدند.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

.soccer جهت ثبت آزاد شد
فروش پایان سال سرور اختصاصی با قیمت ویژه
.WIN جهت ثبت آزاد شد
سه پسوند .bingo .chat .style .tennis جهت ثبت عمومی آزاد شدند.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.