.bingo .chat .style .tennis جهت ثبت آزاد شدند

سه پسوند .bingo .chat .style .tennis جهت ثبت عمومی آزاد شدند.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

پرداخت هزینه سرویس ها
.MARKETS جهت ثبت آزاد شد
.FANS جهت ثبت آزاد شد
سه پسوند .bingo .chat .style .tennis جهت ثبت عمومی آزاد شدند.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.