.CAMP جهت ثبت آزاد شد

تمدید کوپن تخفیف ثبت دامنه .ORG
LiveZilla 6.x منتشر شد
.mba جهت ثبت آزاد شد
پسوند .CAMP جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.