.EMAIL جهت ثبت آزاد شد

.run جهت ثبت آزاد شد
.DATE جهت ثبت آزاد شد
مشکل در درگاه پرداخت سامان
پسوند .EMAIL جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.