.FAMILY جهت ثبت آزاد شد

بهینه سازی وضعیت سرویس ها
تخفیف ویژه ثبت دامنه .TOP
تغییر آدرس پنل شماره ۲
پسوند .FAMILY جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.