.FAMILY جهت ثبت آزاد شد

پسوند .FAMILY جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

.DOWNLOAD جهت ثبت آزاد شد
قطعی سرور شماره ۵ آمریکا
ارسال ایمیل بسیار مهم به کلیه کاربران
پسوند .FAMILY جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.