.GIVES جهت ثبت آزاد شد

pingdom ایران را تحریم کرد
.hockey جهت ثبت آزاد شد
پرداخت هزینه سرویس ها
پسوند .GIVES جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.