.KIWI جهت ثبت آزاد شد

پسوند .KIWI جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

انتقال آفاق هاستینگ به سرور جدید
.FIT .SALE .VIDEO آزاد شدند
.REHAB جهت ثبت آزاد شد
پسوند .KIWI جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.