.LGBT جهت ثبت آزاد شد

پسوند .LGBT جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

.CAMP جهت ثبت آزاد شد
.WALES جهت ثبت آزاد شد
باگ مهم OpenSSL Vulnerability
پسوند .LGBT جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.