.love جهت ثبت آزاد شد

.express جهت ثبت آزاد شد
.MARKETS جهت ثبت آزاد شد
.ARMY جهت ثبت آزاد شد
پسوند .love جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.