.movie جهت ثبت آزاد شد

سرور مجازی برای تورنت و ارسال ایمیل
.WALES جهت ثبت آزاد شد
.CASINO جهت ثبت آزاد شد
پسوند .movie جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.