.movie جهت ثبت آزاد شد

پسوند .movie جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

تخفیف استثنایی ثبت دامنه
.CLOUD جهت ثبت آزاد شد
انتقال دامنه ها به سرویس دهنده جدید
پسوند .movie جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.