.Name جهت ثبت آزاد شد

پسوند .Name جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

قطع سیستم مالی بین المللی دامنه
بسیار مهم: تمدید دامنه .co
.SKI جهت ثبت باز شد
پسوند .Name جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.