.NGO و .ONG آزاد شدند

.MOM جهت ثبت آزاد شد
.movie جهت ثبت آزاد شد
.studio جهت ثبت آزاد شد
پسوند های .NGO و .ONG جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.