.NGO و .ONG آزاد شدند

پسوند های .NGO و .ONG جهت ثبت عمومی آزاد شد.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

سرور های جدید از روسیه-وارز
.AMSTERDAM جهت ثبت آزاد شد
غیر فعال شدن پنل دامنه
پسوند های .NGO و .ONG جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.