.PHYSIO جهت ثبت آزاد شد

۵۰ پسوند جدید دامنه در لیست رسمی
انتقال آفاق هاستینگ به سرور جدید
سیستم عامل های جدید
پسوند .PHYSIO جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.