RakhniDecryptor

RakhniDecryptor

دانلود رایگان نرم افزار RakhniDecryptor

 

rakhnidecryptor نرم افزار رمزگشایی باج افزار ها RakhniDecryptor که توسط کمپانی کسپرسکی ارائه شده است به جای استفاده از چند Decryptor برای رمزگشایی باج افزارها، یک ابزار کلی در اختیار شما می گذارد که انواع گوناگون باج افزار را رمزگشایی می کند.


لینک دانلود :

دانلود نرم افزار


 

این ابزار رمزگشایی باج افزار هم اکنون خانواده های باج افزارهای زیر را شناسایی و رمزگشایی می کند:

Trojan-Ransom.Win32.Rakhni, Trojan-Ransom.Win32.Agent.iih, Trojan-Ransom.Win32.Aura, Trojan-Ransom.Win32.Autoit, Trojan-Ransom.AndroidOS.Pletor, Trojan-Ransom.Win32.Rotor, Trojan-Ransom.Win32.Lamer, Trojan-Ransom.MSIL.Lortok, Trojan-Ransom.Win32.Cryptokluchen, Trojan-Ransom.Win32.Democry, Trojan-Ransom.Win32.Bitman version 3 and 4, Trojan-Ransom.Win32.Libra, Trojan-Ransom.MSIL.Lobzik, Trojan-Ransom.Win32.Chimera, Trojan-Ransom.Win32.Mircop, and Trojan-Ransom.Win32.Crusis

در این خانواده ها RakhniDecryptor میتواند فایل های رمزگذاری شده را رمزگشایی نماید و آنها را به صورت یکی از فرمت های زیر تغییر نام دهد.

 

MISC Ransomware :

..
..
..
..
..
..<oplata@qq_com>
..<relock@qq_com>
..
..<helpdecrypt@ukr.net>
..<pizda@qq_com>
..<dyatel@qq_com>
._crypt
..<nalog@qq_com>
..<chifrator@qq_com>
..<gruzin@qq_com>
..<troyancoder@qq_com>
..
..
..
..
..<coderksu@gmail_com_id371>
..<coderksu@gmail_com_id372>
..<coderksu@gmail_com_id374>
..<coderksu@gmail_com_id375>
..<coderksu@gmail_com_id376>
..<coderksu@gmail_com_id392>
..<coderksu@gmail_com_id357>
..<coderksu@gmail_com_id356>
..<coderksu@gmail_com_id358>
..<coderksu@gmail_com_id359>
..<coderksu@gmail_com_id360>
..<coderksu@gmail_com_id20>
.crypt@india.com.random_characters>
.+
Trojan-Ransom.Win32.Democry:
.+<._date-time_$address@domain$.777>
.+<._date-time_$address@domain$.legion>
Trojan-Ransom.Win32.Bitman version 3:
.
.
.
.
Trojan-Ransom.Win32.Bitman version 4:
. (name and extension are not changed)
Trojan-Ransom.Win32.Libra:
.
.
.
Trojan-Ransom.MSIL.Lobzik:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.</coderksu@gmail_com_id20></coderksu@gmail_com_id360></coderksu@gmail_com_id359></coderksu@gmail_com_id358></coderksu@gmail_com_id356></coderksu@gmail_com_id357></coderksu@gmail_com_id392></coderksu@gmail_com_id376></coderksu@gmail_com_id375></coderksu@gmail_com_id374></coderksu@gmail_com_id372></coderksu@gmail_com_id371></troyancoder@qq_com></gruzin@qq_com></chifrator@qq_com></nalog@qq_com></dyatel@qq_com></pizda@qq_com></helpdecrypt@ukr.net></relock@qq_com></oplata@qq_com>

Dharma Ransomware :


.[۳angle@india.com].dharma
.[amagnus@india.com].dharma
.[base_optimal@india.com].dharma
.[bitcoin143@india.com].dharma
.[blackeyes@india.com].dharma
.[doctor.crystal@mail.com].dharma
.[dr_crystal@india.com].dharma
.[emmacherry@india.com].dharma
.[google_plex@163.com].dharma
.[mr_lock@mail.com].dharma
.[opened@india.com].dharma
.[oron@india.com].dharma
.[payforhelp@india.com].dharma
.[savedata@india.com].dharma
.[singular@india.com].dharma
.[suppforhelp@india.com].dharma
.[SupportForYou@india.com].dharma
.[tombit@india.com].dharma
.[worm01@india.com].dharma

rakhnidecryptor 1

نوشته های مشابه