.SHOPPING جهت ثبت آزاد شد

پسوند .SHOPPING جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

تخفیف های جدید – بزودی
.FIT .SALE .VIDEO آزاد شدند
تخفیف ویژه ثبت دامنه xyz
پسوند .SHOPPING جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.